dzisiaj jest: 20 lutego 2020. imieniny: Leon, Ludmiła, Eustachy
wersja polska 
A+ A-
Ogłoszenia
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ręczno
LUKS Czartoria Ręczno
BG SPORT Bąkowa Góra
Archiwum
Urząd Gminy Ręczno
tel. +48 (44) 781-32-69
e-mail: ug@reczno.pl

Ogłoszenia
Ogłoszenie - rozwój sportu 2015
Ręczno, dn. 29.01.2015 r.

PG-426.01.2015
Ogłoszenie o konkursie

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) w związku z Uchwałą Nr XXXII.225.2013 Rady Gminy Ręczno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Ręczno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 235)
Wójt Gminy Ręczno
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
w zakresie rozwoju sportu w 2015 roku na terenie Gminy Ręczno

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć kluby sportowe działające na ternie Gminy Ręczno,niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
I. Rodzaj zadania.
Rozwój sportu w 2015 roku na terenie gminy Ręczno.
II. Wysokość środków przeznaczonych przez Gminę Ręczno na wsparcie realizacji zadania w 2015 roku.
Wysokość środków na realizację zadania wynosi 30000,00 zł
III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz Uchwale Nr XXXII.225.2013 Rady Gminy Ręczno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków i i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Ręczno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 235). Kwota dotacji nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania.
2. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego o charakterze sportowym obejmujące w szczególności dofinansowanie wydatków z tytułu:
1) realizacji programów szkolenia sportowego, w tym kosztów:
a) wynajmu lub użytkowania bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego,
b) specjalistycznej sportowej opieki lekarskiej oraz okresowych badań lekarskich,
c) zakupu sprzętu sportowego do prowadzenia szkolenia,
d) stypendiów sportowych i wynagrodzeń kadry szkoleniowej,
e) wyjazdów na obozy sportowe.
2) zakupu sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania danej dyscypliny sportu oraz organizacji, przeprowadzenia i udziału w zawodach sportowych i rozgrywkach ligowych;
3) organizowania zawodów sportowych i rozgrywek ligowych lub uczestnictwa w tych zawodach, w tym:
a) wynajmu lub użytkowania obiektów sportowych na potrzebę organizacji zawodów sportowych,
b) opłat regulaminowych, startowych i związkowych,
c) obsługi sędziowskiej i medycznej,
d) zabezpieczenia i ochrony imprezy,
e) zakupu nagród rzeczowych, pucharów i dyplomów,
f) transportu na zawody sportowe,
g) ubezpieczenia zawodników,
h) wyżywienie i noclegi w trakcie zawodów dla kadry zawodników i trenerów.
2. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki związane z:
1) transferem zawodnika z innego klubu sportowego;
2) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;
3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat karnych nałożonych na klub lub zawodnika klubu;
4) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu oraz kosztów obsługi zadłużenia;
5) opłat z tytułu kosztów obsługi bankowej konta klubu sportowego;
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku.
2. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy Gminą Ręczno a oferentem, którego oferta zostanie wybrana.
3. Od klubu wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanym wsparciu finansowym ze środków budżetu Gminy Ręczno, a po zakończeniu zadania – złożenia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania.
V. Termin i miejsce składania ofert.
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert – rozwój sportu 2015 na terenie Gminy Ręczno” do dnia 13 lutego 2015 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), w Urzędzie Gminy Ręczno pokój nr 4.
2. Oferta powinna zawierać:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji;
2) termin i miejsce realizacji zadania;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem udziału środków własnych;
4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł, a w przypadku posiadana własnych środków finansowych potwierdzoną dokumentami informację wysokości posiadanych środków finansowych.
6) potwierdzoną dokumentami informację o osiągnięciach sportowych.
3. Do oferty należy załączyć oświadczenie, że klub nie działa w celu osiągnięcia zysku.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lutego 2015 r. o godzinie 10:00 w sali USC przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Ręczno.
Komisja przedstawi Wójtowi Gminy propozycję przyznania dotacji na realizację zadania w formie protokołu z opiniowania ofert i przedstawi oferty uznane za najkorzystniejsze.
Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym (poprawne wypełnienie oferty oraz kompletność załączników) i merytorycznym przez Komisję Konkursową.
Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia:
1) możliwość realizacji zadania przez kluby – max. 25 punków;
2) poziom sportowy określony miejscem zajmowanym przez klub w systemie rozgrywek ligowych lub miejscami zajętymi przez zawodników w sportach indywidualnych – max. 25 punktów,
3) kalkulację finansową – max. 25 punktów,
4) promocję Gminy Ręczno poprzez sport – max. 25 punktów.
VII. Informacje dotyczące udzielonych przez Gminę dotacji na realizację zadań tego samego rodzaju w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim.
Gmina Ręczno na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2014 roku ogłosiła dwa otwarte konkursu ofert w trybie uchwały o sporcie. W 2015 roku jest to pierwszy konkurs.
O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie. Ogłoszenie zostanie ponadto zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ręczno.
Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Ręczno – pok. Nr 14; tel. 44 781 38 13.

« powrót
<<   Luty   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                   1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
MAPA SERWISU
STATYSTYKA